USLUGE RAČUNOVODSTVA I KNJIGOVODSTVA

* ustroj i vođenje poslovnih knjiga i evidencija:
glavna knjiga i dnevnik glavne knjige, knjige glavne blagajne,nematerijalnih i materijalnih ulaganja i sitnog inventara,
podataka za zalihe u veleprodaji, saldakonti kupaca i dobavljača, analitike plaća zaposlenih, poreznih kartica zaposlenih.

* ostale računovodstvene usluge:
izrada prijedloga kontnog plana, kontiranje svih računovodstvenih dokumenata, obavljanje svih knjiženja,obračun amortizacije, evidencija kratkotrajne imovine i druge potrebne obračune. Izrada financijskih izvještaja i izvještaja Državnom uredu za statistiku u propisanim rokovima.

* Obračun i pripreme za realizaciju propisanih akontacija doprinosa, članarina i sličnih davanja u rokovima utvrđenim zakonom. Izrada rekapitulacije i kontrola obveza i potraživanja na karticama Porezne uprave.

* Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:
bilanca, račun dobiti i gubitka, PDV-K obrazac, PD obrazac i bilješke uz financijske izvještaje i online predaja istih.

* Sastavljanje mjesečnog / kvartalnog izvještaja o rezultatima poslovanja prema zajednički dogovorenoj metodologiji.

* Usluge obračuna plaća i ostalih materijalnih primanja radnika i to:
obračun plaća, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada, te izrada JOOPD obrasca i slanje putem e-porezne, izradu isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloge za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja, te izrada JOOPD obrasca i slanje putem e-porezne.

* Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, i drugih primitaka – prema nalozima Korisnika.

* Usluge vođenja poreznih evidencija i poreznih prijava:
vođenje evidencije i obračun porezna na dodanu vrijednost: vođenje knjige URA i IRA, obračun PDV-a po knjigama URA i IRA, upute kako ispravno ispostaviti izlazni račun i primiti ulazni račun u svrhu pravilnog obračuna PDV-a.